شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/04/20
جلسه کميته فنى تاي چى برگزار شد
جلسه کميته فنى تاي چى با حضور «امير صديقي» سرپرست کميته تاي چى و تمامي اعضاى هيات رئيسه برگزار و طي آن، آئين نامه کميته فنى به تاييد رسيد.


به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ پس از تاييد آئين نامه کميته فني، برگزارى روز جهانى ووشو کونگفو در تاريخ 21 مرداد در تمامى مراکز استان هاى کشور با محوريت تا يچى از موضوعات ديگر مورد بحث در اين جلسه بود.

همچنين اعضا در خصوص موارد مختلف، از جمله راه کارهاى عملياتى در خصوص توسعه تاي چى در حوزه همگانى، برگزارى کارگاه هاى آموزشى، دوره هاى فنى و مربيگرى، برگزارى مسابقات قهرمانى کشور به بحث و گفت و گو پرداختند.

نمايندگان استان البرز و اصفهان نيز به ارائه گزارش از عملکرد خود در حوزه ورزش همگانى و همکارى با شهردارى و آموزش و پرورش پرداختند که مورد استقبال اعضا قرار گرفت.

اين جلسه که دومين جلسه در يک ماه گذشته بود با حضور تمامى اعضا برگزار گرديد.