شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1399/02/10
مدارک مديريتي 6 داوطلب احراز پست رياست فدراسيون ووشو تاييد شد
مدارک مديريتي 6 تن از داوطلبين احراز پست رياست فدراسيون ووشو در کميسيون تطبيق وزارت ورزش و جوانان تاييد شد.

«علي صديقي» سرپرست دبيرکلي فدراسيون  ووشو و دبير مجمع انتخاباتي در گفت‌وگو با روابط عمومي فدراسيون ووشو اظهار  داشت؛ پس از برگزاري جلسه کميسيون تطبيق داوطلبين احراز پست رياست فدراسيون ووشو که امروز (چهارشنبه) مورخ 99/2/10 در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، آقايان حسين اوجاقي، محمود رشيدي، علي‌اصغر شعباني، امير صديقي، اميرعباس لشگري و محمود متدين داراي شرايط احراز دواطلبي رياست فدراسيون به استناد  ماده 6 آئين‌نامه انتخابات رياست فدراسيون‌هاي ورزشي؛ مصوب 96/6/14 بودند.

همچنين تاييدنشدگان (ساير داوطلبين که مدارک آنان تاييد نشد)؛ چنانچنه مدارک و مستندات ديگر و تکميلي مبني بر سوابق مديريتي طبق ماده شش آيين‌نامه شرايط احراز و چگونگي انتخاب روساي فدراسيون‌هاي ورزشي را دارند، شايسته است ظرف مدت يک هفته پس از وصول نتايج، به دبيرخانه مجمع واقع در فدراسيون ووشو ارسال کنند تا در شوراي تجديد نظر مورد بررسي مجدد قرار بگيرد.