شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1396/12/21
به پيشنهاد ايران؛ تصويب پوشش اسلامي بانوان تالوکار براي ثبت در کتاب قوانين فدراسيون جهاني
با پيشنهاد فدراسيون ووشوي ايران و بررسي و تصويب کميته فني فدراسيون جهاني، پوشش اسلامي بانوان تالوکار کشورهاي مسلمان براي ثبت در کتاب قوانين 2018 اين رشته مصوب شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ اجلاس کميته فني فدراسيون جهاني ووشو طي روزهاي شنبه و يکشنبه هفته جاري به ميزباني شهر پکن چين و با حضور اعضاي اين کميته از جمله «محمد پورغلامي» برگزار شد.
در اين جلسه «آنتوني گو» نايب رئيس اجرايي فدراسيون جهاني، «ژانگ کيو پينگ» دبيرکل فدراسيون جهاني و «چنگ گو رونگ» رئيس کميته فني نيز حضور داشتند.
در نشست فوق، مباحث مختلفي به صورت جزء به جزء مطرح و مصوب شد که از مهمترين آنها، تصويب کتاب قوانين تالو (اجراي) فرم بود.
با اهميت ترين بخش اين مصوبات، تاييد حجاب بانوان تالوکار و ثبت آن در کتاب قوانين سال 2018 است.
اين مصوبه به پيشنهاد فدراسيون ووشوي ايران و در نهايت با الگوبرداري از حجاب تالوکاران کشورمان در رويدادهاي مختلف تصويب و در کتاب قوانين به ثبت مي رسد.
(پيش از اين پوشش اسلامي بانوان در بخش ساندا (مبارزه) با الگوبرداري از بانوان ووشوکار ايران تصويب و در کتاب قوانين جهاني ساندا، درج شده بود)
اضافه شدن يک استاد به گروه داوري رقابت هاي تالو در مسابقات گوناگون از جمله ديگر موارد مهم بود که مقرر شد تا اين استاد تحت نظر سرداور، صحيح بودن کلي اجراي فرم و زواياي مختلف حرکتي را نظاره کرده و نتيجه را در اختيار سرداور قرار دهد.
بررسي و نهايي کردن اساسنامه داوران بين المللي و تجديد نظر در خصوص نحوه برگزاري آزمون ها به منظور ارتقاء سطح داوران از ديگر مصوبات مهم تلقي مي شود.