شرکت نرم افزاری بهپردازان هیئت ریئسه فدراسیون


هیئت رییسه فدراسیون<< آقاي علي خسروي >>
سرپرست فدراسيون

<< سرکار خانم زهرا ناطقي >>
نايب رئيس

<< آقاي علي صديقي >>
سرپرست دبيري فدراسيون

<< آقاي سيد عليرضا مير عرب >>
خزانه دار

<< سردار حسين رحيمي >>
عضو هيات رئيسه

<< آقاي علي پسنديده >>
عضو هيات رئيسه

<< آقاي ايرج رحماني >>
عضو هيات رئيسه

<< آقاي حسين اوجاقي >>
خبره ورزشي

<< آقاي علي محسني >>
نايب رئيس آقايان