شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده کمیته های وشوو


کمیته هاسرپرست کميته مسابقات و ليگ
رئیس کمیته : مهدي خاني
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09194026902
دبیر کمیته :

کميته آموزش و پژوهش
رئیس کمیته : مرتضي اصغري
شمـاره تماس : 62-44149958 داخلي 113
تلفن همراه : 09122121002
دبیر کمیته : مژگان سرلک

کميته روابط بين الملل
رئیس کمیته : امير صديقي
شمـاره تماس : 62-44149958 داخلي 112
تلفن همراه :
دبیر کمیته : خانم حکيم زاده

کميته فني
رئیس کمیته : عليرضا خسروي
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09121434009
دبیر کمیته :

کميته روابط عمومي
رئیس کمیته : اميرحسين ميرزائيان
شمـاره تماس : 62-44149958 داخلي 110
تلفن همراه : 09122052169
دبیر کمیته :

کميته پزشکي و ضد دوپينگ
رئیس کمیته : دکتر اميرعباس لشگري
شمـاره تماس : 62-44149958
تلفن همراه :
دبیر کمیته :

کميته داوران
رئیس کمیته : علي جهانگيري زاده
شمـاره تماس : 62-44149958 داخلي 113
تلفن همراه : 09121462381
دبیر کمیته : داود سعادتي

کميته مربيان
رئیس کمیته : توحيد اسديان
شمـاره تماس : 62-44149958 داخلي 113
تلفن همراه : 09121320230
دبیر کمیته : محمد نوري - 09121826838

کميته استعداديابي
رئیس کمیته : دکتر علي تنباکوساز
شمـاره تماس : 62-44149958 داخلي 113
تلفن همراه : 09121826240
دبیر کمیته : حيدري

کميته انضباطي
رئیس کمیته : کوهيار سالار
شمـاره تماس :
تلفن همراه :
دبیر کمیته :

کميته حقوقي
رئیس کمیته : آزاد يونسي
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09123381524
دبیر کمیته :

کميته تيم هاي ملي
رئیس کمیته : مراد ملکي
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09122448636
دبیر کمیته :

کميته ورزش براي همه
رئیس کمیته : عليرضا خسروي
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09121434009
دبیر کمیته :

کميته فرهنگي
رئیس کمیته : عباس شيبک
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09151922550
دبیر کمیته :

کميته ووشو سنتي
رئیس کمیته : حسين حضرتي
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09190880552
دبیر کمیته :