شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده کمیته های وشوو


نام کمیته : کميته روابط بين الملل

رئیس کمیته : امير صديقي
شمـاره تماس : 62-44149958 داخلي 112
تلفن همراه :
دبیر کمیته : خانم حکيم زاده

مختصری درباره کمیته :