شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده کمیته های وشوو


نام کمیته : کميته فني

رئیس کمیته : عليرضا خسروي
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09121434009
دبیر کمیته :

مختصری درباره کمیته :