شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مهدي   محمديسوابق قهرمانی :

کسب مدال نقره وزن 52 کيلوگرم پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014 آنتاليا ترکيه
برنز نهمين دوره مسابقات آسيايي تايوان-2016