شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


يوسف   صبريسوابق قهرمانی :

کسب مدال طلا در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين

طلاي ششمين دوره مسابقات جهاني جوانان بلغارستان-2016