شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


سوگند   گلشنيسوابق قهرمانی :

کسب دو مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين