شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


نازنين   بازدارسوابق قهرمانی :

کسب مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسيا چين - 2015

کسب دو مدال نقره در ششمين دوره مسابقات جهاني جوانان بلغارستان-2016