شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


فاطمه   کياني زادگان



سوابق قهرمانی :

کسب مدال برنز در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين