محمد   آقاييسوابق قهرمانی :

مدال نقره بازيهاي آسيايي بوسان 2002