شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


حميد   کيانيان



سوابق قهرمانی :

  • طلا مسابقات جهاني جوانان برزيل - 2018