شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


جليل   عطايي



سوابق قهرمانی :

برنز بازيهاي آسيايي دوحه قطر- 2006