شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


اميرحسين   سلطانيسوابق قهرمانی :

برنز مسابقات جوانان آسيا شانگهاي چين-2011
برنز مسابقات جوانان آسيايي ماکائو -2009