شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مجيد   موسوي



سوابق قهرمانی :

برنز مسابقات جوانان آسيا شانگهاي چين-2011