شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


سهيل   خدرويسي



سوابق قهرمانی :

طلاي چهارمين دوره رقابتهاي جوانان جهان ماکائو- 2012