شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


محمدرضا   عزيزخاني



سوابق قهرمانی :

طلاي هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان -فيليپين 2013