شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده سبک های وشوو


سبک هابي شائولين
رئیس کمیته : رضا کيان افشار
شمـاره تماس : 09125604504
ایــــمیل : beishaolin@email.com
دبیر کمیته : غلامعلي محمودي

تاي چي چوان
رئیس کمیته : عليرضا خسروي
شمـاره تماس : 09121434009
ایــــمیل : iran.taichi@yahoo.com
دبیر کمیته : حامد کاتوزي

جيت کاندو
رئیس کمیته : حسن کوه کمري
شمـاره تماس :
ایــــمیل :
دبیر کمیته : 09124936805

جيت کاندو JKDA
رئیس کمیته : سيد نعمت الله ميرسعيد قاضي
شمـاره تماس : 09192697330
ایــــمیل :
دبیر کمیته : غلامرضا ملکان - 09126456893

چاچوان
رئیس کمیته : سلطان مراد يوسفي
شمـاره تماس : 09133173916
ایــــمیل :
دبیر کمیته :

چانگ چوان
رئیس کمیته : صغري زارعي
شمـاره تماس : 09125014058
ایــــمیل :
دبیر کمیته : محمد نوري - 09121826838

خواچوان
رئیس کمیته : صياد حيدري
شمـاره تماس : 09123271433
ایــــمیل : heydari.huaquan@gmail.com
دبیر کمیته :

خونگ چوان
رئیس کمیته : سيد رسول حسيني خواه
شمـاره تماس : 09131156376
ایــــمیل :
دبیر کمیته : سعيد رضا اعتزازيان - 09132651552

دي تانگ چوان
رئیس کمیته : امير آسيابان لاله
شمـاره تماس : 09126236039
ایــــمیل :
دبیر کمیته :

ساندا سنتي
رئیس کمیته : محمدرضا پورغلامي نژاد
شمـاره تماس : 09121443168
ایــــمیل :
دبیر کمیته :

شائولين چوان
رئیس کمیته : مهرداد شيرازي
شمـاره تماس : 09111315597
ایــــمیل : info@iranshaolinquan.com
دبیر کمیته : محمد رضا فروحي _ 09111353203

شينگ يي چوان
رئیس کمیته : رضا اسکندري
شمـاره تماس : 09121779308
ایــــمیل :
دبیر کمیته :

فانگ من چوان
رئیس کمیته : محمدباقر مهدي نژاد
شمـاره تماس : 09121155561
ایــــمیل :
دبیر کمیته : محمدرضا غفاري - 09123082908

فن زي چوان
رئیس کمیته : قدرت الله داودي
شمـاره تماس : 09121254806
ایــــمیل :
دبیر کمیته :

لوهان چوان
رئیس کمیته : حسين حضرتي
شمـاره تماس : 09121594739
ایــــمیل :
دبیر کمیته : اکبر صفري - 09375754241

لي چوان
رئیس کمیته : سعيد قهرمان بيک
شمـاره تماس : 09123043840 و 09144440097
ایــــمیل : mprz608@yahoo.com
دبیر کمیته : محمدرضا پهلواني زاده - 09117179659

نان چوان
رئیس کمیته : علي جهانگيري زاده
شمـاره تماس : 09121462381
ایــــمیل : Ajahangiri@nanquanwushu.com
دبیر کمیته :

نن شائولين چوان
رئیس کمیته : توحيد اسديان
شمـاره تماس : 09121320230
ایــــمیل :
دبیر کمیته :

وينگ چون WT
رئیس کمیته : شيرويه حسن زاده
شمـاره تماس : 09123279802
ایــــمیل : iriwti@yahoo.com
دبیر کمیته : خانم حسن زاده - 09026060374

هوپگار ووشو
رئیس کمیته : ناصر حق شناس
شمـاره تماس : 09131813378
ایــــمیل :
دبیر کمیته :