شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده سبک های وشوو


نام سبک : بي شائولين

رئیس کمیته : صمد عليزاده

اطلاعات تماس : شمـاره تماس : 09125604504 - 09395604504
تلفن همراه : [email protected]
دبیر کمیته : نايب رئيس سبک: سهراب عليزاده

مختصری درباره سبک :