شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده سبک های وشوو


نام سبک : بي شائولين

رئیس کمیته : رضا کيان افشار

اطلاعات تماس : شمـاره تماس : 09217009195
تلفن همراه : beishaolin@email.com
دبیر کمیته : غلامعلي محمودي

مختصری درباره سبک :