شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده سبک های وشوو


نام سبک : بي شائولين

رئیس کمیته : رضا کيان افشار

اطلاعات تماس : شمـاره تماس : 09217009194-5
تلفن همراه : [email protected]
دبیر کمیته : غلامعلي محمودي

مختصری درباره سبک :