شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده سبک های وشوو


نام سبک : شائولين چوان

رئیس کمیته : مهرداد شيرازي

اطلاعات تماس : شمـاره تماس : 09111315597
تلفن همراه : info@iranshaolinquan.com
دبیر کمیته : محمد رضا فروحي _ 09111353203

مختصری درباره سبک :