شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده سبک های وشوو


نام سبک : لي چوان

رئیس کمیته : سعيد قهرمان بيک

اطلاعات تماس : شمـاره تماس : 09123043840 و 09144440097
تلفن همراه : mprz608@yahoo.com
دبیر کمیته : محمدرضا پهلواني زاده - 09117179659

مختصری درباره سبک :