نام سبک : وينگ چون WT

رئیس کمیته : شيرويه حسن زاده

اطلاعات تماس : شمـاره تماس : 09123279802
تلفن همراه : iriwti@yahoo.com
دبیر کمیته : مهدي مهربان

مختصری درباره سبک :