شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده سبک های وشوو


نام سبک : تاي چي چوان

رئیس کمیته : عليرضا خسروي

اطلاعات تماس : شمـاره تماس : 09121434009
تلفن همراه : iran.taichi@yahoo.com
دبیر کمیته : حامد کاتوزي

مختصری درباره سبک :