شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده سبک های وشوو


نام سبک : جيت کاندو JKDA

رئیس کمیته : سيد نعمت الله ميرسعيد قاضي

اطلاعات تماس : شمـاره تماس : 09192697330
تلفن همراه :
دبیر کمیته :

مختصری درباره سبک :