هیئت استان : خراسان جنوبي

رئیس هیئت : علي اکبر مجديان
شمـاره تماس : 4341267
تلفن همراه : 09153613545
دبیر هیئت : خرمشاد - 09155613685

مختصری درباره هیئت :