شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده هیئت های وشوو


هیئت استان : خراسان شمالي

رئیس هیئت : مجتبي پارسا پور
شمـاره تماس : 2228218
تلفن همراه : 09122476614
دبیر هیئت : بهروز صياد - 09158851101

مختصری درباره هیئت :