هیئت استان : کردستان

رئیس هیئت : جلال اصغري
شمـاره تماس : 3246150- 3236309 - 3739058
تلفن همراه : 09183734045
دبیر هیئت : زاهد ابراهيمي - 09183712745

مختصری درباره هیئت :