هیئت استان : سرپرست هئيت گلستان

رئیس هیئت : حميدرضا برادران راد
شمـاره تماس : 01732325807
تلفن همراه : 09111711320
دبیر هیئت : محمد ابراهيم سقايي - 09113770770

مختصری درباره هیئت :