هیئت استان : سرپرست هيات يزد

رئیس هیئت : مجيد ذهبي
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09131526030
دبیر هیئت :

مختصری درباره هیئت :