هیئت استان : سرپرست هيات يزد

رئیس هیئت : سيد احمد هاشمي
شمـاره تماس :
تلفن همراه :
دبیر هیئت :

مختصری درباره هیئت :