هیئت استان : يزد

رئیس هیئت : علي کريمي
شمـاره تماس : 0351-6268082
تلفن همراه : 09131581152
دبیر هیئت : نامبخش - 09131573151

مختصری درباره هیئت :