هیئت استان : کرمانشاه

رئیس هیئت : سيدرامين مؤذني
شمـاره تماس : 8253610 - 4239819
تلفن همراه : 09188854677
دبیر هیئت : علي فرازمند نيا 09186867795

مختصری درباره هیئت :