شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده هیئت های وشوو


هیئت استان : خراسان جنوبي

رئیس هیئت : وحيد خرمشاد
شمـاره تماس : 09153622448
تلفن همراه : 09155613685
دبیر هیئت : مسعود قلي زاده

مختصری درباره هیئت :