شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده هیئت های وشوو


هیئت استان<< آذربايجان شرقي >>
رئیس هیئت : عبدالعلي ابراهيمي
شمـاره تماس : 04113382296
تلفن همراه : 09144916035
دبیر هیئت :

<< آذربايجان غربي >>
رئیس هیئت : علي نوري
شمـاره تماس : 2225799- 2333309
تلفن همراه : 09144402337
دبیر هیئت : سجاد اسفندياري - 09141484848

<< اردبيل >>
رئیس هیئت : هوشنگ افشار
شمـاره تماس : 2255561
تلفن همراه : 09141542744
دبیر هیئت :

<< اصفهان >>
رئیس هیئت : محسن روناسي
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09133055400
دبیر هیئت :

<< البرز >>
رئیس هیئت : اسماعيل سايه افکن
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09123589013
دبیر هیئت :

<< ايلام >>
رئیس هیئت : عبدالرحمن غلامي
شمـاره تماس : 2223009
تلفن همراه : 09183410750
دبیر هیئت : بابايي - 09188412274

<< بوشهر >>
رئیس هیئت : علي حاجياني
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09177749961
دبیر هیئت : مهدي ميرزايي - 09179231993 - 09120948804

<< چهارمحال بختياري >>
رئیس هیئت : نوربخش عسگري
شمـاره تماس : 038 - 32262951 - 2
تلفن همراه : 09133831658
دبیر هیئت : شهرام کريمي - 09131853386

<< خراسان جنوبي >>
رئیس هیئت : وحيد خرمشاد
شمـاره تماس : 09153622448
تلفن همراه : 09155613685
دبیر هیئت : مسعود قلي زاده

<< خراسان رضوي >>
رئیس هیئت : محمد زحمتکش
شمـاره تماس : 7673734 - 7682296
تلفن همراه : 09151163540
دبیر هیئت : محمدرستگارمقدم - 09155179936

<< خراسان شمالي >>
رئیس هیئت : بهروز صياد
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09153861481
دبیر هیئت :

<< خوزستان >>
رئیس هیئت : امير هواشمي
شمـاره تماس : 3336309 - 3336308
تلفن همراه : 09166140681
دبیر هیئت :

<< زنجان >>
رئیس هیئت : رامين موحدنيا
شمـاره تماس : 4254279 - 5263059
تلفن همراه : 09122417891
دبیر هیئت : غفار اماني - 09123423648

<< سرپرست هيات استان تهران >>
رئیس هیئت : مجتبي جانعلي
شمـاره تماس : 77842323
تلفن همراه : 09123334510
دبیر هیئت : احمد خميس آبادي

<< سمنان >>
رئیس هیئت : مرتضي نبوي
شمـاره تماس : 4436920
تلفن همراه : 09123319264
دبیر هیئت : مرتضي اصغري - 09124310617 - 09119198544

<< سيستان و بلوچستان >>
رئیس هیئت : عباس شيبک
شمـاره تماس : 2413247 - 2424791-2430071
تلفن همراه : 09151922550
دبیر هیئت : مصطفي بندهي سرحدي - 09159405407

<< فارس >>
رئیس هیئت : محمد همايون پور
شمـاره تماس : 7362017
تلفن همراه : 09177110730 - 09177035366
دبیر هیئت : سيد ياسر موسوي - 09177216185

<< قزوين >>
رئیس هیئت : علي تنباکوساز
شمـاره تماس : 33235948
تلفن همراه : 09121826240
دبیر هیئت : کسري فروغي فر - 09126812496

<< قم >>
رئیس هیئت : جواد محمدزاده
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09122510487
دبیر هیئت :

<< کردستان >>
رئیس هیئت : فرزاد زارعي
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09187859379
دبیر هیئت :

<< کرمان >>
رئیس هیئت : رضا اميري
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09132792364
دبیر هیئت :

<< کرمانشاه >>
رئیس هیئت : سيدرامين مؤذني
شمـاره تماس : 8253610 - 4239819
تلفن همراه : 09188854677
دبیر هیئت :

<< کهکيلويه بويراحمد >>
رئیس هیئت : حجت ا... اميري
شمـاره تماس : 2236377-3337763
تلفن همراه : 09171436140
دبیر هیئت : هادي بشيري - 09171432893

<< کيش >>
رئیس هیئت : محمدرضا قهاري
شمـاره تماس : 4423318 - 4424149 - 4423743 - 4424169
تلفن همراه : 09347693933
دبیر هیئت : طالبي - 09347698668

<< گلستان >>
رئیس هیئت : سرکار خانم صديقه جهانشاهي
شمـاره تماس :
تلفن همراه :
دبیر هیئت : مومني - 09907023121

<< گيلان >>
رئیس هیئت : محمدرضا نوبخت
شمـاره تماس :
تلفن همراه :
دبیر هیئت :

<< لرستان >>
رئیس هیئت : کيارش بيرانوند
شمـاره تماس : 06633229503 - فکس 06633229504
تلفن همراه : 09163615635
دبیر هیئت :

<< مازندران >>
رئیس هیئت : عليرضا قهاري
شمـاره تماس : 01232260688 - 01232244481
تلفن همراه : 09113231333 - 09353241321
دبیر هیئت :

<< مرکزي >>
رئیس هیئت : مجيد عسگري
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09365847131
دبیر هیئت :

<< هرمزگان >>
رئیس هیئت : عليرضا بهرمن
شمـاره تماس : 0761-3339081 و 3339164-0761
تلفن همراه : 09171613436
دبیر هیئت : امين عسگري زاده

<< همدان >>
رئیس هیئت : مسلم قاسمي عطا
شمـاره تماس : 8250053
تلفن همراه : 09183181261
دبیر هیئت : بهنام کريمي آزاد -09189090619

<< يزد >>
رئیس هیئت : حبيب فتوحي اردکاني
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09132550814
دبیر هیئت :