شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده کمیته های وشوو


نام کمیته : سرپرست کميته ورزش همگاني

رئیس کمیته : حامد کاتوزي
شمـاره تماس :
تلفن همراه :
دبیر کمیته :

مختصری درباره کمیته :