شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


محمد   حاجي زادهسوابق قهرمانی :

  • طلا مسابقات جهاني جوانان برزيل - 2018