شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


فرزانه   دهقانسوابق قهرمانی :

برنز مسابقات آسيايي جوانان - 2005
نقره تورنمنت لهستان- 2006
برنز مسابقات جهاني چين- 2007
برنز مسابقات آسيايي ماکائو- 2007
برنز جام جهاني سانشو- 2007
برنز المپيک پکن-2008