شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


حسام   تشنيزيسوابق قهرمانی :

نقره مسابقات آسيايي جوانان کره جنوبي- 2007