شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


محمد   ترکمنسوابق قهرمانی :

برنز مسابقات آسيايي جوانان ماکائو- 2009