فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   مائده هاشمی
مدال آوران
مائده هاشمي
مائده هاشمی

کسب مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسیا ۲۰۱۵ چین