فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   فاطمه دهقان
مدال آوران
فاطمه دهقان
فاطمه دهقان

مدال برنز رقابتهای آسیایی سنگاپور- ۲۰۰۵
مدال برنز جهانی جوانان مالزی– ۲۰۰۶
مدال برنز مسابقات آسیایی کره - ۲۰۰۷
مدال برنز رقابتهای جهانی جوانان اندونزی –۲۰۰۸
مدال نقره بازیهای داخل سالن ویتنام- ۲۰۰۹