فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   خدیجه زینال زاده
مدال آوران
خديجه زينال زاده
خدیجه زینال زاده

مدال برنز جهانی چین- ۲۰۰۷
مدال نقره جام جهانی سانشو -۲۰۰۷
نقره بازیهای آسیایی داخل سالن ویتنام -۲۰۰۹