فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   اسلام قربانی
مدال آوران
اسلام قرباني
اسلام قربانی

نقره مسابقات جهانی ویتنام -۲۰۰۵
نقره مسابقات جام جهانی چین- ۲۰۰۶
نقره مسابقات قهرمان جهان - ۲۰۰۷
نقره جام جهانی سانشو چین- ۲۰۰۸