شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1399/11/21
اعلام آراي کميته انضباطي فدارسيون ووشو در خصوص وقايع ديدار پاياني ليگ برتر آقايان
کميته انضباطي فدراسيون ووشو در خصوص اتفاقات ديدار نهايي رقابت‎هاي ليگ برتر آقايان راي خود را صادر کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو، در حکم کميته انضباطي آمده است:

1- مطابق با ماده 2 اهداف و وظايف و ماده 5 و 6 آيين نامه انضباطي مسابقات ورزشي، حفظ و صيانت از اخلاق حسنه، پيشگيري از برخوردهاي ناشايست، پيشگيري از تضييع حقوق جامعه ورزشي و افراد و رسيدگي به تخلفات در ميادين ورزشي و بررسي موارد انضباطي مربوطه و همچنين گزارشات و مستندات دريافتي و اظهارات شهود، در تاريخ 21/11/99 کميته انضباطي فدراسيون در خصوص رسيدگي به تخلفات صورت گرفته از سوي آقايان رسول احمدي وند سرپرست ، حميدرضا منصوريان و غفار اماني مربيان تيم پاس ناجا در بخش هاي ساندا و تالو در حين برگزاري ديدار پاياني چهاردهمين دوره از ليگ برتر آقايان، يادواره شهيد سپهبد سردار قاسم سليماني تشکيل جلسه داد. آقاي غفار اماني در جلسه حاضر شدند و علي رغم اطلاع رساني و دعوت قبلي سرپرست و سرمربي ساندا براي ارائه توضيحات در جلسه حضور پيدا نکردند.

2- اعضاي کميته انضباطي با بررسي دقيق موارد مذکور پس از استماع اظهارات شاهدان، تخلفات نامبردگان و همچنين باشگاه پاس ناجا را منطبق با بندهاي 2، 3، 4، 5، 7 و 9 ماده 7 آئين نامه انضباطي مسابقات ورزشي دانسته و لذا به استناد بند3 ، 4 و10 و 11 ماده 8 آئين نامه مذکور احکام زير صادر گرديد:

الف) جناب آقاي رسول احمدي وند سرپرست تيم پاس ناجا به مدت سه سال از هرگونه فعاليت مرتبط با ووشو و کوراش در داخل کشور محروم مي گردند. اين محروميت از جمله شامل فعاليت به عنوان سرپرست، داور ، بازيکن ، مربي، پزشک و فيزيوتراپ و فعاليتهاي مشابه ، هرگونه فعاليتهاي اداري و مديريتي در حوزه ووشو و کوراش، شرکت در دوره هاي آموزشي ، نامزدي در هرگونه انتخابات ووشو مي باشد .همچنين با توجه به سوء رفتار تيمي پاس ناجا که ايشان مسئوليت سرپرستي را برعهده داشته اند، و بعلت جلوگيري از برگزاري مسابقه نهايي و ترک نمودن مسابقه به علت رفتار غير مسئولانه ايشان به پرداخت دويست ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شدند و از حضور در کليه ميادين ورزشي ووشو و کوراش به مدت سه سال محروم گرديدند.

ب) جناب آقاي حميدرضا منصوريان سرمربي ساندا تيم پاس ناجا به مدت دو سال از هرگونه فعاليت مرتبط با ووشو و کوراش در داخل کشور محروم مي گردند. اين محروميت از جمله شامل فعاليت به عنوان سرپرست، داور ، بازيکن ، مربي، پزشک و فيزيوتراپ و فعاليتهاي مشابه ، هرگونه فعاليتهاي اداري و مديريتي در حوزه ووشو و کوراش، شرکت در دوره هاي آموزشي ، نامزدي در هرگونه انتخابات ووشو مي باشد .همچنين با توجه به سوء رفتار تيمي پاس ناجا که ايشان مسئوليت مربيگري بخش ساندا را برعهده داشته اند، و بعلت جلوگيري از برگزاري مسابقه نهايي و ترک نمودن مسابقه به علت رفتار غير مسئولانه ايشان، صحبت هاي بدون استناد در رسانه هاي گروهي به پرداخت مبلغ يکصد ميليون ريال جريمه نقدي محکوم گرديدند و از حضور در ميادين ووشو و کوراش به مدت دو سال محروم مي باشند.

ج) جناب آقاي غفار اماني سر مربي تالو تيم پاس ناجا با توجه به حضور و درخواست تخفيف در مجازات و اظهارات و تبيين نقش خود در اتفاقات روي داده به مدت يک سال از هرگونه فعاليت مرتبط با ووشو و کوراش در داخل کشور محروم مي گردند. اين محروميت از جمله شامل فعاليت به عنوان سرپرست، داور ، بازيکن ، مربي، پزشک و فيزيوتراپ و فعاليتهاي مشابه ، هرگونه فعاليتهاي اداري و مديريتي در حوزه ووشو و کوراش، شرکت در دوره هاي آموزشي ، نامزدي در هرگونه انتخابات ووشو مي باشد. همچنين با توجه به سو رفتار تيمي پاس ناجا که ايشان مسئوليت مربيگري بخش تالو را برعهده داشته اند، و همچنين بعلت عدم برگزاري مسابقه و ترک نمودن مسابقه به علت رفتار غير مسئولانه ايشان بعنوان مربي تيم به پرداخت سي ميليون ريال جريمه نقدي محکوم گرديدند و از حضور در کليه ميادين ورزشي ووشو و کوراش به مدت يک سال محروم مي باشند.

د) باشگاه پاس ناجا: ضمن لغو مقام دومي کسب شده در چهاردهمين دوره از مسابقات ليگ برتر ، مي بايست نسبت به استرداد جوايز و عناوين به دست آمده چهاردهمين دوره از ليگ برتر به مفهوم استرداد کليه جوايز و مزاياي دريافتي اعم از نقدي و غيرنقدي و اشياء نمادين ( مدال ، حکم، جام قهرماني ، نشان پيروزي و ... ) اقدام گردد. همچنين بعلت عدم برگزاري مسابقه و ترک نمودن مسابقه به علت رفتار غير مسئولانه تيم پاس ناجا به پرداخت يک ميليارد و چهارصد ميليون ريال جريمه نقدي بعنوان بخشي از خسارات وارده به سازمان ليگ و فدراسيون و محروميت از حضور در ميادين ورزشي ووشو و کوراش به مدت دو سال از صدور راي محکوم مي گردند.

3- اين رأي در صورت اعتراض مطابق با ماده 9 آئين نامه مذبور ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ 21/11/99 قابل تجديد نظرخواهي و بررسي مجدد مي باشد.

4- ضمناً برخي از اتهامات مطروحه در مصاحبه هاي صورت گرفته و گزارشات واصله به فدراسيون قابليت طرح در دادسراي عمومي و فرهنگ و رسانه را دارا مي باشند و همچنين با توجه به ضرر و زيان مالي ايجاد شده فدراسيون ووشو اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که مطابق ماده 5 آيين مذکور پس از اعمال محروميت مراتب را براي صدور حکم حقوقي و کيفري به مراجع قضايي منعکس و پيگيري نمايد.

انتهاي پيام/