فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مسابقات
لیست مسابقات فعال

این لیست فقط جهت نمایش و اطلاع از وضعیت مسابقات فعال فدراسیون ووشو در حال حاضر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد مسابقات، با هیئت های استانی تماس حاصل فرمائید.

# کد مسابقات عنوان جنسیت وضعیت هیئت ها ورزشکاران
۱ ۱۴۰۲۷۱۱۷۲۵ قهرمانی استان بزرگسالان بانوان(آذربایجان شرقی) زن ثبت نام تیم ها ۱ ۱۷
۲ ۱۴۰۲۳۹۱۷۲۴ قهرمانی استان بزرگسالان آقایان(آذربایجان شرقی) مرد ثبت نام تیم ها ۱ ۴۲
۳ ۱۴۰۲۳۵۳۷۲۳ مسابقات تای چی قهرمانی کشور (اعزام به مسابقات جهانی سنگاپور) بانوان زن ثبت نام تیم ها ۵ ۲۸
۴ ۱۴۰۲۵۳۹۷۲۲ مسابقات تای چی قهرمانی کشور (اعزام به مسابقات جهانی سنگاپور) آقایان مرد ثبت نام تیم ها ۶ ۲۲
۵ ۱۴۰۲۲۴۲۷۲۱ قهرمانی استان بزرگسالان بانوان (مازندران ) زن ثبت نام تیم ها ۱ ۲۴
۶ ۱۴۰۲۷۷۶۷۲۰ قهرمانی استان بزرگسالان آقایان (مازندران ) مرد ثبت نام تیم ها ۱ ۰
۷ ۱۴۰۲۵۶۶۷۱۹ قهرمانی استان بزرگسالان بانوان (یزد) زن ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۸ ۱۴۰۲۷۹۱۷۱۸ قهرمانی استان بزرگسالان آقایان (یزد ) مرد ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۹ ۱۴۰۲۳۶۸۷۱۷ قهرمانی استان بزرگسالان بانوان (سمنان ) زن ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۱۰ ۱۴۰۲۲۲۱۷۱۶ قهرمانی استان بزرگسالان آقایان (سمنان ) مرد ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۱۱ ۱۴۰۲۹۱۱۷۱۵ قهرمانی استان بزرگسالان آقایان (ایلام ) مرد ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۱۲ ۱۴۰۲۶۷۲۷۱۴ قهرمانی استان بزرگسالان بانوان (اصفهان) زن ثبت نام تیم ها ۱ ۱۵۶
۱۳ ۱۴۰۲۶۸۸۷۱۳ قهرمانی استان بزرگسالان آقایان (البرز) مرد ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۱۴ ۱۴۰۲۶۲۵۷۱۲ قهرمانی استان بزرگسالان بانوان (البرز) زن ثبت نام تیم ها ۱ ۱۴
۱۵ ۱۴۰۲۳۸۶۷۱۱ قهرمانی استان بزرگسالان بانوان (کرمان) زن ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۱۶ ۱۴۰۲۳۱۶۷۱۰ قهرمانی استان بزرگسالان آقایان (کرمان) مرد ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۱۷ ۱۴۰۲۹۷۸۷۰۹ قهرمانی استان بزرگسالان آقایان (اردبیل) مرد ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۱۸ ۱۴۰۲۹۲۲۷۰۸ قهرمانی استان بزرگسالان بانوان (اردبیل) زن ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۱۹ ۱۴۰۲۴۸۸۷۰۶ قهرمانی استان بزرگسالان آقایان (سیستان و بلوچستان) مرد ثبت نام تیم ها ۱ ۱۰
۲۰ ۱۴۰۲۹۷۲۷۰۵ مسابقات قهرمانی استان آقایان (زنجان)۱۴۰۲ مرد ثبت نام تیم ها ۱ ۲۴