فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   فدراسیون /   داوران

داوران

Referees

علی جهانگیری
علی جهانگیری

محمد نوری
محمد نوری

مهد مهدی علیزاده
مهد مهدی علیزاده

غلامرضا مصلح
غلامرضا مصلح

عباس حبیب پور
عباس حبیب پور

منوچهر حسن منفرد
منوچهر حسن منفرد

وحید خرم شاد
وحید خرم شاد

احمد فلاح کدوسرائی
احمد فلاح کدوسرائی

مجید خوب یاری
مجید خوب یاری

حسین حضرتی
حسین حضرتی

سعید حیدری
سعید حیدری

تیمور بنی طالبی
تیمور بنی طالبی

سید زاهد  ابراهیمی
سید زاهد ابراهیمی

توحید اسدیان
توحید اسدیان

سید حامد کاتوزی
سید حامد کاتوزی

محمد فتحی راد
محمد فتحی راد

علیرضا بهره من
علیرضا بهره من

سودابه محمودی جاوید
سودابه محمودی جاوید

مسعود یوسف زاده
مسعود یوسف زاده

سعاد کاهنی
سعاد کاهنی

ابراهیم تاج
ابراهیم تاج

فرشته بنی طالبی
فرشته بنی طالبی

مهرداد شیرازی
مهرداد شیرازی

اکبر صغری
اکبر صغری

سیما اشگرف
سیما اشگرف

ارغوان جلالی
ارغوان جلالی

یلدا  حاجی قهرمانی
یلدا حاجی قهرمانی

مژگان صادقی
مژگان صادقی

کبری نیک اندیش
کبری نیک اندیش

فریبا شادمانی روشن
فریبا شادمانی روشن

اعظم عربی
اعظم عربی

فاطمه حبیبی
فاطمه حبیبی

سامره خلیلی
سامره خلیلی

محبوبه سالخورده
محبوبه سالخورده

محمدرضا  نصیری نژاد
محمدرضا نصیری نژاد

کورش  خسرویار
کورش خسرویار

محمدرضا  مینوکده
محمدرضا مینوکده

شیرویه حسن زاده
شیرویه حسن زاده