شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده کمیته های وشوو


نام کمیته : روابط عمومي و مرکز رسانه‌هاى اجتماعى

رئیس کمیته : حامد عبدالملکي
شمـاره تماس :
تلفن همراه : 09122024721
دبیر کمیته :

مختصری درباره کمیته :