شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده کمیته های وشوو


نام کمیته : کميته فني

رئیس کمیته : مهرداد شيرازي
شمـاره تماس :
تلفن همراه :
دبیر کمیته :

مختصری درباره کمیته :