شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده کمیته های وشوو


نام کمیته : کميته پزشکي و ضد دوپينگ

رئیس کمیته : دکتر اميرعباس لشگري
شمـاره تماس : 62-44149958
تلفن همراه :
دبیر کمیته :

مختصری درباره کمیته :