شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده کمیته های وشوو


نام کمیته : کميته داوران

رئیس کمیته : علي جهانگيري زاده
شمـاره تماس : 62-44149958 داخلي 113
تلفن همراه : 09121462381
دبیر کمیته : جواد باقري

مختصری درباره کمیته :